ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
   
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำของขวัญเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยวิธีพิเศษ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำความสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบในเขตพื้นที่ landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศฯ ประจำวันที่ 24 พ.ย.60
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเอกชนปฏิบัติงานด้านการให้บริการยานพาหนะ ประจำวันที่ 24 พ.ย.60
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนให้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมน้ำรั่ว ผนังกระจกด้านนอกอาคาร CONCOURSE A-G ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างทำพิมพ์ (Mold) สำหรับถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 1 ชุด ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรถบัสโดยสารขนาดใหญ่ให้บริการรับ-ส่งประชาขนฯ ประจำวันที่ 18 ต.ค.60
 
 
 
งานจ้างปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ OOG MEC ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูบานเลื่อนอัตโนมัติแบบมีล็อคไฟฟ้า จำนวน 20 ชุด และม่านอากาศ จำนวน 4 ชุด
 
 
 
งานจ้างผู้ให้บริการรถเข็นกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาอาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
 
 
 
งานจ้างควบคุมการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างทำบัตรอนุญาตเข้าพื้นที่เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับบุคคลและยานพาหนะชนิดชั่วคราว
 
 
 
งานจ้างดูแลเก็บวัชพืชคลองดิน พื้นที่เขต Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดรถบริการนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน ลงวันที่ 26 ก.ย.60
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานซื้อเครื่องตีเส้นจราจรชนิดพ่น เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินงาน ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน และระบบไฟฟ้าในเขต AIRSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีการประมูล
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทช์เกียร์ไฟฟ้า 24 kV ชนิด GIS สำหรับสถานีย่อย ณ สุวรรณภูมิ ติดตั้ง ฌณฆ จำนวน10 สถานี (ระยะที่4) โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไม้กั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อก่อสร้างตู้เก็บเงินภายในเขตปลอดอากร จำนวน7 ตู้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete)
 
 
 
งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) 01R-19L ด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน บริเวณอาคารสำนักโครงการ 1-4 และส่วนการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างจัดทำจุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รองรับงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) : การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรร
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) (CC1/