ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
   
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
   
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดและเก็บขยะ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะเวลาจ้าง ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบในเขตพื้นที่ LANDSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมเพื่อหมุนเวียนและระบายอากาศ อาคาร TRANSFER BAGGAGE TERMINAL ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อม CITY GARDEN บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนให้บริการศูนย์บริการข้อมูล ทอท. (Contact Center and Helpdesk) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะงานจ้างเอกชนบำรุงรักษาทางเลื่อน HITACHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทาสีเครื่องหมายจราจรบนผิวทางวิ่ง (Runway Marking) ด้วยวัสดุสีจราจร ชนิดน้ำสะท้อนแสง (Water Borne Traffic Paint) แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
เปลี่ยนแปลงประกาศจำนวนเงินของผู้ชนะการเสนอราคาที่ตกลงจ้าง ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อมบริเวณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำความสะอาดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการดูแลรักษางานศิลปกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
ประกาศผู้ชนะซื้อพัสดุคงคลังอะไหล่ของหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Disposal Robot) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะจ้างเอกชนซ่อมแซมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้บุกรุกแนวรั้ว Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนบำรุงรักษาลิฟต์และทางเลื่อน KONE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาโครงการบนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีคัดเลือก
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนบำรุงรักษาบันไดเลื่อน MITSUBISHI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำจุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจุดไฟ สำหรับสนามฝึกซ้อมดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย Access Switch และ Voice Switch ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อบัตรประเภทชั่วคราว Smart Card (๑K) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศท่าอากาศยาน ด้านระบบบริหารท่าอากาศยาน (Airport Management Database AMDB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษา Server และอุปกรณ์ระบบ AIMS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Business, Airport Report Form, Integration Interfaces และ OPC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศท่าอากาศยานด้านระบบปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Airport Operation Database AODB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอเย็น
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Disposal Robot) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) โดยวิธีพิเศษ
 
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานจ้างทำพิมพ์ (Mold) สำหรับถาดรองรับกระเป๋าสัมภาระ จำนวน 1 ชุด ประจำวันที่ 9 พ.ย. 60
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น 2-4) และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รองรับงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) : การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรร
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) (CC1/