ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
   
รายการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
 
   
 
 
งานซื้อเครื่องตีเส้นจราจรชนิดพ่น เพื่อทดแทนของเดิม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินงาน ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน และระบบไฟฟ้าในเขต AIRSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีการประมูล
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้สวิทช์เกียร์ไฟฟ้า 24 kV ชนิด GIS สำหรับสถานีย่อย ณ สุวรรณภูมิ ติดตั้ง ฌณฆ จำนวน10 สถานี (ระยะที่4) โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบไม้กั้นอัตโนมัติทางเข้า-ออกเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประมูล
 
 
 
งานซื้อก่อสร้างตู้เก็บเงินภายในเขตปลอดอากร จำนวน7 ตู้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกร์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete)
 
 
 
งานจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง (Runway) 01R-19L ด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ณ ท่าอากาศยายสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างแรงงานช่วยปฏิบัติงานในส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับบริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชน ควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน
 
 
 
งานจ้างเปลี่ยนถังไฟของระบบไฟ Stop Bar บนทางขับ B4, B6, B9, E6, E8, และ E9 จำนวน 64 ใบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างซ่อมเกลียวน๊อตยึดถังและปรับระดับโคมไฟฟ้าสนามบิน บนทางขับฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างเอกชนดูแลและซ่อมบำรุง Dynamic UPS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้)
 
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน บริเวณอาคารสำนักโครงการ 1-4 และส่วนการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างจัดทำจุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านรักษาความปลอดภัย (รปภ.) รองรับงานโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก จำนวน 25 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานให้บริการพัสดุ ณ คลังพัสดุ ทสภ.
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) : การก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานพัฒนาท่าอากาศยานสุวรร
 
 
 
งานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
 
 
 
งานจ้างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานโครงสร้าง และงานระบบหลัก) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560) (CC1/