ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
 
 
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต
 
 
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
 
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
 
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
จัดรถบริการนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
สำนักงานใหญ่
 
 
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของสำนักงานใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
 
 
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างของท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2559