ประมูล >>
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า LED บริเวณทางยกระดับและทางเข้าอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

ราคากลาง 

หมายเหตุ สิ้นสุดรับฟังคำพิจารณ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 16.30 น.

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
2 เมษายน 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมีล้างคราบน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 เมษายน 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic จากอาคาร Power House ๐๑L,๑๙L และ ๑๙R ไปยังอาคาร Air Traffic Control (ATC) Building ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
30 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน (AOB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์
 
 

ราคากลาง

คำชี้แจงข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสื่อแสดงภาพประจำห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ยกเลิก เนื่องจาก ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๑๐ ซึ่งไม่ถูกต้อง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
28 มีนาคม 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

ยกเลิก งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องจาก ไม่มีผู้มายื่นข้อเสนอราคา ลงวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๑

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงระบบตรวจสอบวัตถุระเบิด (Hold Baggage Screening System : HBS) และงานจ้างปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (Baggage Handling System : BHS) ของอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิ
 
 

ราคากลาง 

หมายเหตุ วันที่ประกาศถึงวันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 - 14 มีนาคม 2561 ผู้ที่ยื่นข้อคิดเห็นขอให้ยื่นที่ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ชั้น 6 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 มีนาคม 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อม CITY GARDEN บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
9 มีนาคม 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษาสุขภัณฑ์ภายในอาคารผู้โดยสาร, อาคารเทียบเครื่องบินและอาคารปฏิบัติการลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 มีนาคม 2561
เวลา 8.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนโดยรอบในเขตพื้นที่ LANDSIDE ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
8 มีนาคม 2561
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อมบริเวณ ภายนอกอาคารผู้โดยสาร Country Garden และ Jungle Garden ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  หมายเหตุ วันสิ้นสุดการรับฟังคำวิจารณ์ในวันที่ 12 ก.พ.61  เวลา 16.30 น.
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30 - 16.30 น. น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
จ้างเหมาบริการดูแลรักษางานศิลปกรรมภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
  ราคากลาง
 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.30-16.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 09.00-10.00 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

ราคากลาง

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-14.30 น.
 
   
 
 
 
 
รายละเอียด
กำหนดเปิดซอง
 
 
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกวนตะกอนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5, 2.2 กิโลวัตต์ และเครื่องสูบน้ำหมุนเวียนชนิดแช่ใต้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ลิตรต่อวินาทีที่ความสูงไม่น้อยกว่า 0.6 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวนรวม 13 ชุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 

เลื่อนกำหนดการประมูล  ดูเอกสารรายละเอียดได้ที่ "เลื่อนประกาศ"

ราคากลาง

 

 
  ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ. -
12 กันยายน 2560
เวลา 09.00-10.00 น.