ทะเบียนผู้ค้า  >>
 
 
รายชื่อทะเบียนผู้ค้า
   
 
กลุ่มงานจ้างก่อสร้าง
งานอาคาร
งานโยธา
 
 
กลุ่มงานจ้างที่ปรึกษา
เพื่อการสำรวจ ออกแบบ ควบคุมงาน และเพื่อบริหารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านบุคลากร
ด้านพัฒนาธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 
 
กลุ่มงานจ้างอื่นๆ
งานจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ, เครื่องทุ่นแรง, ดับเพลิง และกู้ภัย
งานจ้างระบบไฟฟ้า,ปรับอากาศ, เครื่องกล
งานจ้างระบบประปา สุขภัณฑ์ และบำบัดน้ำเสีย
งานจ้างระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า
งานจ้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
กลุ่มงานซื้อ
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิด
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุไฟฟ้า,ปรับอากาศ,เครื่องกล
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุยานพาหนะ,เครื่องทุ่นแรง,ดับเพลิงและกู้ภัย
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุประปา,สุขภัณฑ์ และบำบัดน้ำเสีย
งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
กลุ่มงานเช่า
งานเช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานเช่ารถยนต์