สรุปการจัดทำสัญญา
 
ข้อมูลแยกตามท่าอากาศยาน กรุณาเลือกที่นี่  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง X-Ray ยี่ห้อ L3 รุ่น PX-107 ณ อาคาร Transfer Baggage Terminal ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 10,492,848.00
  6CS4-601037  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขหุ่นยนต์เก็บกูวัตถุระเบิด (Bomb Disposal Robot)พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,223,006.92
  6CS4-601036  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 48,150,000.00
  6CS4-601035  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างดูแลสวนหย่อมและไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ทสภ. (พื้นที่ดูแลน้อย)และพื้นที่แปลง 37 75,114,000.00
  6CS9-601034  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 43,399,200.00
  6CS4-601033  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนปฏิบัติงานด้านให้บริการยานพาหนะ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11,965,596.00
  6CS4-601031  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนให้บริการขนส่งสินค้าภายในพื้นที่เขตปลอดอากร และพื้นที่สนับสนุนเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9,899,640.00
  6CS4-601030  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างประดับตกแต่งและดุแลไม้ประดับภายในอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคาร AOB) ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ 3,081,600.00
  6CS9-601029  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบริหารจัดการควบคุมระบบน้ำ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 76,325,646.60
  6CS9-601028  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบออกใบอนุญาส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานและเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) 1,958,100.00
  6CS4-601027  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานบริการ ขับรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 24,575,460.00
  6CS9-601026  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างทำความสะอาด ตรวจสอบ และซ่อมแซมน้ำรั่ว ผนังกระจำด้านนอกอาคาร CONCOURSE A-G 33,640,800.00
  6CS9-601025  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 16,409,520.00
  6CS9-601024  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจการ ณ ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3,081,600.00
  6CS9-601023  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 22,587,665.76
  6CS9-601021  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 28,868,814.00
  6CS9-601020  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนดูแลและซ่อมบำรุง Dynamic UPS ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19,475,712.00
  6CS9-601019  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคาด้านนอกอาคาร Main Terminal (MTB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19,677,300.00
  6CS9-601018  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบริษัทเอกชนปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ และดูแลความเรียบร้อยศูนย์อาหารสุวรรณภูมิ 1,166,282.88
  6CS9-601017  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบริการเครื่องสุขอนามัยกำจัดกลิ่นในห้องสุขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 7,777,188.00
  6CS9-601016  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 70,083,288.00
  6CS9-601015  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (BHS Server) 5,638,900.00
  6CS9-601014  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2,756,160.00
  6CS4-601013  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง และขับเครื่องจักรส่วนบำรุงพื้นที่ และสนับสนุนเครื่องทุ่นแรง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,518,160.00
  6CS9-601012  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างซ่อมและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,070,891.44
  6CS4-601011  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศท่าอากาศยานด้านระบบบริหารท่าอากาศยาน(Airport Management Database : AMDB) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 26,926,545.72
  6CS4-601010  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้บุกรุกแนวรั้ว Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,890,520.00
  6CS4-601009  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบริษัทเอกชน ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบินหอควบคุมลานจอด และอาคารปฏิบัติการ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 63,750,600.00
  6CS9-601008  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ กลุ่มอาคารผู้โดยสารภายในพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 5,270,820.00
  6CS4-601007  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับบริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 11,114,304.00
  6CS9-601006  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฎิบัติงานให้บริการพัสดุ ณ คลังพัสดุ ท่าอากาศยานสุวรณณภูมิ 1,572,900.00
  6CS9-601005  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฎิบัติงานจัดเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 24,303,977.10
  6CS9-601004  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างจัดประดับตกแต่งและดูแลไม้ประดับบนสายพานลำเลียงกระเป๋าขาเข้าชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 9,052,200.00
  6CS9-601003  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างแรงงานช่วยปฎิบัติงานในส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,425,301.12
  6CS9-601002  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านความรักษาความปลอดภัย (รปภ.) กลุ่มอาคารสำนักโครงการและกลุ่มอาคารใกล้เคียง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 17,622,900.00
  6CS9-601001  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.
   
 
 
 
 
 
   
เลขที่สัญญา
รายการ
จำนวนเงิน (บาท)
 
   
 
 
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 48,150,000.00
  6CS4-591026  
      ผู้บันทึก : สจห.ฝพอ.