วิธีประมูล
 
 
สำนักงานใหญ่
งานซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้น) ชนิดต่อท่อลมขนาดทำความเย็นไม่น้อยกว่า 180,000 Btu/hr. พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ จำนวน 2 เครื่อง (21/06/2560)
ซื้้อพร้อมติดตั้งชุดทำบัตรรักษาความปลอดภัย (20/06/2560)
งานปรับปรุงระบายอากาศ บริเวณชั้น 3 อาคาร สนญ.ทอท. (06/06/2560)
จ้างพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน (Walk Through Metal Detector) ของ ทอท. จำนวน 139 เครื่อง ณ ทสภ.จำนวน 83 เครื่อง ,ทดม.จำนวน 21 เครื่อง ,ทภก.จำนวน 11 เครื่อง ,ทชม.จำนวน 9 เครื่อง ,ทหญ.จำนวน 10 เครื่อง และ ทชร.จำนวน 5 เครื่อง (02/06/2560)
จ้างผู้ดำเนินการวางแผนการสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ (21/03/2560)
read more     
 
 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
งานซื้อรถตักล้อยาง(wheel loader) ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุบุ้งกี้ไม่น้อยกว่า 2.2 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน (22/06/2560)
จ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำประปา และน้ำเสีย และเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานส่วนกลางอาคารรับรองพิเศษ (VIP) และอาคารจอดรถ 7 ชั้น ทดม. รวม 2 งาน (09/06/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการควบคุมป้องกันกำจัดสัตว์รบกวน หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และแมลงรบกวน หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค ณ ทดม. (06/06/2560)
งานขยายแนวรั้วกั้นระหว่าง Airside กับ Landside ด้านทิศใต้ (02/06/2560)
งานซื้อพร้อมติดตั้งประตูอัตโนมัติ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (31/05/2560)
read more     
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานภูเก็ต
จัดจ้างทำเสาแสตนเลสกั้นทางเดินผู้โดยสรระบบหัวเชือกเก็บได้ 1,500 ต้น (31/05/2560)
งานจ้างติดตั้งและดูแลรักษาชุดสุขอนามัยภายในห้องสุขาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก., อาคารจอดรถ 6 ชั้น และอาคารคลังสินค้า ระยะเวลาจัดจ้าง 3 ปี (1 ก.ย.60 - 1 ก.ย.63) (24/05/2560)
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงาน ทภก. ระยะเวลา 3 ปี (1 ก.ค.60 - 1 ธ.ค.60) (17/05/2560)
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและแนะนำขั้นตอนการเดินทางของผู้โดยสาร ณ ทภก. 30 คน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ก.ย.60 เวลา 07.00 น. - 1 ก.ย.63 เวลา 07.00 น.) (04/05/2560)
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (รถตู้) จำนวน 2 คัน 15 ที่นั่ง (29/03/2560)
read more     
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ